1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (školné):

 • Od 1.1.2024 v zmysle nariadenia mesta Košice bude jednotný poplatok za úhradu 50€ pre všetky deti.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (stravné):

 • desiata 0,55 €
 • obed 1,30 €
 • olovrant 0,45 €
 • SPOLU: 2,30 € na 1 deň

Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl je 8 €.

Uhrádza sa do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca jednorazovým resp. trvalým príkazom na účet.

POPLATKY na základe odsúhlasenia rodičov:

 • ročný rodičovský príspevok – finančné prostriedky sú využívané na skvalitnenie materiálového zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole (výtvarné potreby, edukačný materiál, zariadenie tried, spotrebný materiál a p.)
 • mesačný rodičovský poplatok 9 €
 • poistenie vecí dieťaťa (podľa uváženia rodiča)
 • ostatné poplatky viažúce sa na aktivity detí / školy