V prílohe je uvedené schválené Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Košice č.  237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.  Účinnosť VZN č. 237 je od 1.1.2023.

 

Všeobecne záväzne nariadenie mesta Košice č. 237